Archivy

Zrušení odborové organizace

Celý proces zrušení odborové organizace vedoucí až k výmazu odborové organizace z veřejného (spolkového) rejstříku u příslušného rejstříkového soudu lze obecně rozdělit do 3 základních kroků:

  • 1. krokzrušení odborové organizace (ke zrušení odborové organizace dochází vždy k určitému datu, které si členové sami zvolí => usnesení členské schůze; zápis z členské schůze musí obsahovat i stanovení likvidátora a kontrolního orgánu),
  • 2. kroklikvidace odborové organizace (proces likvidace začíná ve chvíli, kdy členové odborové organizace oficiálně schválí její zrušení, tj. od tohoto data začíná práce likvidátora a končí činnost odborové organizace, která však pořád ještě existuje => ohlášení změny, tj. podání návrhu na zápis dodatku „v likvidaci“ za oficiální název odborové organizace a osoby likvidátora do spolkového rejstříku),
  • 3. krokzánik odborové organizace (po sepsání konečné zprávy likvidátora a vyhotovení účetní závěrky oznámí vše likvidátor/předseda příslušnému rejstříkovému soudu a je-li vše v oznámení o zrušení odborové organizace, tj. v podaném návrhu na výmaz zapsaných údajů ve spolkovém rejstříku s doložením požadovaných listin k odborové organizaci, v pořádku, pak dojde do třiceti dnů k oficiálnímu vymazání odborové organizace ze spolkového rejstříku).

Více k postupu a povinnostem při zrušení odborové organizace naleznete zde.

I v tomto případě je však nutné mít na zřeteli, že veškeré listiny dokládané do sbírky listin spolkového rejstříku (tedy i listina dokládané k návrhu na výmaz odborové organizace ze spolkového rejstříku) musí být úředně ověřeny, tj. dle povahy dokumentu jde buď o legalizaci (ověřuje, že žadatel listinu před úřední osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní, tj. legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost uvedených údajů) či vidimaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou).

Poznámky:

  1. Odborové organizace by měly ověřovat podpisy, popř. kopie listin na shodu s originálem (a pokud by také potřebovaly vydání kopie nějaké listiny nebo výpisu z nějaké úřední evidence, kterou vedou krajské nebo obecní úřady) pouze u územních samosprávních celků, to je na krajských úřadech, na obecních úřadech (pokud na nich provádějí ověřování) a na úřadech městských částí, protože jen tam budou mít jako odborové organizace osvobození od správního poplatku (položka č. 4 bod 2., položka č. 5 bod 2. a položka č. 3 bod 1. Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Listiny spolu se zpracovaným návrhem (po vyplnění interaktivního formuláře získáte ze systému dokument ve formátu pdf) se po ověření zasílají příslušnému rejstříkovému soudu podle místa zápisu osoby (u kterého rejstříkového soudu je osoba zapsána a vedena, zjistíte např. z výpisu z veřejného rejstříku; kontaktní údaje – viz Seznam rejstříkových soudů).

ČMOSA

Dnes

  • Sobota 13. dubna 2024
  • Svátek má Aleš
  • Zítra má svátek Vincenc
  • Je 16. týden
310329