Archivy

Program ČMOSA 2021-2025

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády bude v letech 2022 až 2025 v celém průřezu své organizační struktury, aktivitou a měřitelnou činností jednotlivců v orgánech ČMOSA, s využitím moderních informačních technologií a komunikačních prostředků a v souladu s působností odborových organizací hájit práva a prosazovat oprávněné zájmy svých členů. Svoji činnost zaměří především na oblasti pracovněprávní a zaměstnanosti, kolektivního vyjednávání, sociální a péče o členy, mezd a platů, BOZP, vzdělávání členů, zahraniční styků a investičního rozvoje minimálně v rozsahu:

 1. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti:

– prostřednictvím ČMKOS zajišťovat součinnost s vládou ČR při přípravě obecně platných právních předpisů (služebních předpisů) a opatření týkajících se občanských zaměstnanců, státních zaměstnanců a zaměstnanců státních podniků a příspěvkových organizací resortu MO (dále jen „zaměstnanců“) a zaměstnanosti;

aktivně spolupracovat s resortem MO při projednávání a řízení přípravy rezortních normativních aktů a služebních předpisů MO týkajících se dopadů na zaměstnance, odborové orgány svazu a organizační jednotky svazu (dále jen „odborové organizace“) a na zaměstnanost v rezortu MO;

provádět právní pomoc, konzultační a poradenské činnosti v souladu s Řádem právní pomoci ČMOSA;

dohlížet na dodržování obecně závazných, rezortních a služebních předpisů včetně závazků z kolektivních smluv se zvláštním důrazem na odborová práva, rovnost žen a mužů i potírání diskriminace a šikany zaměstnanců;

posilovat právní vědomí členů odborových organizací ke zvýšení součinnosti se zaměstnavateli při na provádění personální práce a plnění povinností zaměstnavatelů při realizaci organizačních a dislokačních změn.

 1. Oblast kolektivního vyjednávání:

– v součinnosti s ČMKOS vést dialog s vládou ČR při tripartitních jednáních a s ostatními oborovými svazy při přípravě obecně závazných právních předpisů a při jednáních vedoucích k uzavření kolektivní dohody vyššího stupně;

korigovat sociální dialog a kolektivní vyjednávání s MO k uzavření, Kolektivní dohody
a Kolektivní smlouvy pro zaměstnance v organizační složce státu MO;

poskytnout odbornou pomoc a poradenství ZO, PV a CPV ČMOSA při kolektivním vyjednávání na jednotlivých organizačních jednotkách v rámci organizační složky státu MO, příspěvkových organizacích a u státních podniků;

– vyváženým úsilím k posilování úrovně mezd (platů) a zavádění zaměstnaneckých (služebních) benefitů v rámci kolektivních smluv a dohod přispět ke stabilizaci zaměstnanosti;

– využíváním možnosti úhrady prokazatelně vynaložených nákladů odborových organizací
v souvislosti s kolektivním vyjednáváním z prostředků FKSP popř. sociálního fondu posílit autoritu odborových organizací v péči o potřeby zaměstnanců.

 1. Oblast sociální a péče:

– prosazováním spravedlivé sociální politiky, zejména v oblasti zdravotního a sociálního pojištění, důchodového zabezpečení, státní sociální podpory a problematiky rodiny podporovat aktivity ČMKOS a vlastní činností usilovat k nastavení sociálních podmínek odpovídajících významu zaměstnanců resortu MO;

poskytovat podpory, příspěvky a půjčky z Podpůrného fondu ČMOSA k překlenutí tíživých sociálních situací členů ČMOSA;

zajišťovat metodickou pomoc odborovým organizacím při tvorbě rozpočtů, zásad čerpání
a využívání FKSP popř. sociálních fondů;

zaměřovat se na specifické zájmy a předcházení případné diskriminace zvláštních sociálních kategorií členů ČMOSA jako jsou mladiství, důchodci, ženy, zdravotně postižení;

podporovat organizování sportovních, kulturních, rekreačních, společenských a zájmový akcí pro členy ČMOSA a jejich rodinné příslušníky;

v rámci nastavených pravidel se sociálními partnery zabezpečovat finančně zvýhodněné rehabilitační pobyty pro členy ČMOSA, zejména pro zaměstnance pracující ve ztížených
a zdraví škodlivých pracovních podmínkách. 

 1. Oblast mezd a platů:

– v rámci kolektivního vyjednávání prosazovat růst nominálních i reálných mezd a platů u zaměstnanců tak aby postupně docházelo ke sbližování úrovně mezd (platů) v ČR a vyspělých státech EU (při nezbytnosti volby mezi zaměstnaností a mzdovou (platovou) úrovní ale upřednostňovat zaměstnanost);

průběžně zajišťovat informace pro odborové organizace o vývoji ve mzdové (platové) oblasti a současně poskytovat odbornou metodickou pomoc odborovým organizacím při prosazování zákonných nároků členů ČMOSA v této oblasti;

– usměrňováním činnosti a aktivity výborů odborových organizací zajišťovat mzdovou (platovou) osvětu zejména v rámci seminářů, školení, porad, příp. návštěv základních organizací pracovníky Kanceláře ČMOSA. K tomu rovněž ve zvýšené míře využívat i webové stránky ČMOSA;

uplatňovat dohled nad dodržováním mzdových (platových) nároků členů ČMOSA. 

 1. Oblast BOZP:

– účelným poskytováním státní dotace zajistit krytí výdajů spojených s odborovou kontrolou nad stavem BOZP;

provádět výkon odborové kontroly nad BOZP a hájit právo zaměstnanců na bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a na náhradu škody při poškození zdraví při práci;

– zjišťováním zdrojů a příčin pracovních úrazů, šetřením smrtelných pracovních úrazů dohlížet na včasné a správné odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání;

– v rámci kolektivního vyjednávání v oblasti péče o zaměstnance věnovat zvýšenou pozornost problematice BOZP s přihlédnutím ke specifice jednotlivých pracovišť.

– formou odborového vzdělávání zvyšovat úroveň znalostí členů ČMOSA v oblasti BOZP. 

 1. Oblasti vnitroodborové činnosti:

– organizační činností svazu, tak i přístupem a osobním úsilím každého funkcionáře či člena ČMOSA docílit rozšiřování členské základny;

vést odborové organizace svazu k úzké spolupráci při prosazování odborových zájmů a průběžně zajišťovat součinnost mezi zaměstnavateli a orgány odborového svazu či odborovými organizacemi při vedení sociálního dialogu;

podporovat činnosti Regionálních rad odborových svazů a aktivní zapojování odborových organizací do jejich činnosti, napomáhat vzájemné spolupráci mezi odborovými svazy ve všech regionech;

– průběžně zefektivňovat funkčnost a akceschopnost struktury ČMOSA;

– pro zvyšování prestiže a vlivu ČMOSA propagovat jeho činnosti, zejména v rezortních a odborových informačních systémech a angažováním se v rámci ČMKOS, Regionálních rad odborových svazů, Asociace důchodců-odborářů, Výboru pro rovnost ČMKOS a Radě mladých při ČMKOS a to zejména prostřednictvím moderních elektronických komunikačních kanálů;

sledovat a hájit činnost odvětvových (profesních) sekcí. 

 1. Oblast vzdělávání:

prohlubovat odborné znalosti členů v otázkách pracovněprávních, mzdových, problematice sociální a BOZP, kolektivního vyjednávání a hospodaření odborových organizací a vedení svazu; spolupracovat přitom aktivně s ČMKOS a ostatními odborovými svazy;

prohlubovat přípravu aktivních členů ČMOSA pro výkon odborových funkcí a pro tuto činnost je aktivně vyhledávat;

– podporou procesů a opatření zaměstnavatelů ke zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců dosáhnout další stabilizace zaměstnanců.

 1. Oblast zahraničních styků:

využívat nastavená pravidla součinnosti s ČMKOS pro podporu zájmů členů ČMOSA při stycích s mezinárodními odborovými centrálami a organizacemi;

– odborně a jazykově vybavenými členy ČMOSA účastnit se mezinárodních akcí, pořádaných odborovými centrálami a organizacemi.

 1. Oblast investičního rozvoje:

za účelem zvýšení akceschopnosti a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců provést kompletní obnovu vnitřního vybavení a úpravu prostor Kanceláře svazu, včetně IT a kancelářské a komunikační techniky;

– pro zachování kvality spravovaných nemovitostí svazu provést detailní prohlídky jejich stavu a připravit návrhy k jejich budoucímu efektivnímu a řízenému využití pro činnost svazových orgánů a organizačních jednotek.

 

 

 

 

ČMOSA

Dnes

 • Neděle 26. května 2024
 • Svátek má Filip
 • Zítra má svátek Valdemar
 • Je 22. týden
318406