Archivy

Zapsané skutečnosti a jejich změny

Odborové organizace se na základě ustanovení § 26 odst. 1 písm. a) zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“ (dále jen „rejstříkový zákon)) povinně zapisují do spolkového rejstříku, který je jedním z veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

První zápis odborové organizace do spolkového rejstříku má toliko evidenční charakter, tj. odborová organizace vzniká dnem následujícím po dni, v němž bylo příslušnému rejstříkovému soudu doručeno oznámení o jejím založením (rejstříkový soud nemůže tedy první zápis odborové organizace do spolkového rejstříku odmítnout ani zamítnout).

V případě zápisu změny odborové organizace do spolkového rejstříku či výmazu odborové organizace ze spolkového rejstříku je však již nutné uplatnit všechna pravidla o návrhu dle § 11 až 24 zákona o veřejných rejstřících a všechna pravidla o rejstříkovém řízení, respektive o zápisu notářem dle § 75 až 118 zákona o veřejných rejstřících.

Návrh na zápis změn odborové organizace do spolkového rejstříku tak zejména musí být podán na předepsaném formuláři uveřejněném na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 323/2013 Sb. [srov. § 18, § 21 a § 121 odst. 4 zákona o veřejných rejstřících], podpis na návrhu v listinné podobě musí být úředně ověřen, návrh v elektronické podobě musí být podepsán způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu [srov. § 22 zákona o veřejných rejstřících], a návrh musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do spolkového rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem [srov. § 19 zákona o veřejných rejstřících]. Obdobně tomu bude v případě návrhu na výmaz odborové organizace ze spolkového rejstříku.

Více k zapsaným skutečnostem o odborové organizaci ve veřejném (spolkovém) rejstříku (údaje vedené ve spolkovém rejstříku o odborových svazech a odborových organizacích se řídí zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů) a postupu pro nahlášení změny v těchto údajích (např. oznámení změny sídla/adresy, oznámení sloučení/fúze organizací, oznámení vstupu do likvidace, podání žádosti o výmaz organizace, vložení účetní závěrky do sbírky listin apod.), neboť dle ustanovení § 28 rejstříkového zákona může návrh na změnu nebo výmaz zápisu podat pouze daná odborová organizace, naleznete zde.

Vzhledem k tomu, že podle § 25 rejstříkového zákona je u odborových organizací ve spolkovém rejstříku nutný zápis i skutečností o statutárním a kontrolním orgánu, a to v rozsahu:

  • název statutárního orgánu a počet jeho členů, s uvedením způsobu, jak jedná + u jednotlivých členů statutárního orgánu jméno, adresa místa pobytu, případně také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu a den vzniku a zániku funkce,
  • kontrolní orgán, jeho název a počet členů, včetně uvedení způsobu, jakým jedná + u jednotlivých členů kontrolního orgánu jméno, adresa místa pobytu, případně také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu a den vzniku a zániku funkce,

a dále je třeba doložit čestné prohlášení člena statutárního a kontrolního orgánu o způsobilosti být členem statutárního a kontrolního orgánu podle občanského zákoníku (podle § 152 odst. 2 a § 153 občanského zákoníku jsou členové statutárního orgánu a kontrolního orgánu povinni předložit své čestné prohlášení o skutečnosti, že jsou plně svéprávní a nebyl proti nim osvědčen úpadek (podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) případně, pokud proti nim byl osvědčen úpadek, že ho předem oznámili tomu, kdo je do funkce povolává), je přiložen vzor čestného prohlášení, který je pro splnění výše uvedeného požadavku možné využít (podpis daného člena musí být úředně ověřen – legalizace) – viz Čestné prohlášení_VZOR.docx ke stažení.

 

ČMOSA

Dnes

  • Pátek 14. června 2024
  • Svátek má Roland
  • Zítra má svátek Vít
  • Je 25. týden
326162