Archivy

Rejstřík (evidence) skutečných majitelů

V rámci předkládání dokumentů k zápisu změn nebo výmazu základních údajů (k založení do sbírky listin) vedených ve veřejném (spolkovém) rejstříku se někteří zástupci odborových organizací – předsedové ZO ČMOSA – setkali v podatelně příslušného rejstříkového soudu s upozorněním na nutnost průpisu údajů do  rejstříku (evidence) skutečných majitelů.

Pravdou v této souvislosti je, že od 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických osob a o evidenci svěřenských fondů („zákon o veřejných rejstřících), který nově zavedl povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřenských fondů povinně v neveřejné části registru evidovat (zapsat) skutečné majitele s tím, že zápisy do této evidence provádí buď příslušný rejstříkový soud, nebo notář.  Do evidence skutečných majitelů nelze tedy nahlížet, ani v ní vyhledávat (není veřejným rejstříkem ve smyslu rejstříkového zákona), to znamená, že je specificky určena pro užití zákonem vymezenými osobami a orgány v souvislosti s jimi plněnými zákonnými povinnosti (orgány činné v trestním řízení, Finanční analytický úřad atp.).

Avšak s účinností od 1. 6. 2021 platí nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který nahrazuje dosavadní koncepci tohoto rejstříku a podle tohoto zákona je evidence skutečných majitelů částečně veřejná (tj. kdokoli bude moci nahlížet na základní údaje o skutečných majitelích jednotlivých firem, podobně jako je tomu u obchodního rejstříku; samozřejmě, různé orgány veřejné moci mají za stanovených podmínek plný přístup do evidence). Díky této změně koncepce nový zákon především

  • definuje, koho považuje za skutečného majitele (dosavadní předpis odkazoval na definici v tzv. zákoně proti praní špinavých peněz) a celkově přesněji vymezuje pojmy evidence skutečných majitelů v České republice,
  • zavádí tzv. automatický průpis do evidence, což znamená, že soudy by měly provést automatický zápis skutečných majitelů těch právnických osob, u nichž je skutečný majitel bezpochyby zjistitelný z veřejných rejstříků (v ostatních případech zápis do evidence skutečných majitelů provádí soud nebo notář, přičemž evidující osobou je právnická osoba, která skutečného majitele, nebo svěřenecký správce nebo osoba v obdobném postavení u zahraničního svěřeneckého fondu právního uspořádání),
  • zavádí nově řízení o nesrovnalostech, které umožňuje opravovat případné chyby v evidenci skutečných majitelů,
  • a mj. uvádí i sankce, které nově hrozí, pokud právnická osoba nezapíše svého skutečného majitele do evidence.

Dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů se zápis vyžaduje prakticky u všech právnických osob (tj. nejen společností, ale také spolků, nadací, ústavů apod.) a svěřenských fondů (v určitých případech i zahraničních, pokud mají své zájmy v ČR), avšak s některými drobnými výjimkami (právnické osoby z veřejného sektoru, jako státní podniky, veřejné školy, příspěvkové organizace, ale také třeba odborové organizace, církve nebo společenství vlastníků jednotek).

Vzhledem k tomu, že osoby a organizace bez skutečného majitele podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů nepodléhají povinnosti evidovat skutečného majitele podle tohoto zákona, a dle § 7 písm. l) tohoto zákona platí, že odborové organizace nemají skutečného majitele, nepodléhají tedy odborové organizace této evidenci – více viz zde.

ČMOSA

Dnes

  • Neděle 3. března 2024
  • Svátek má Kamil
  • Zítra má svátek Stela
  • Je 10. týden
303550