Program svazu 2017 – 2020

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2017 – 2020

Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády v letech 2017 až 2020 bude hájit práva a prosazovat oprávněné zájmy členů. Svoji činnost zaměří především na pracovněprávní oblast, oblast kolektivního vyjednávání, oblast sociální a péče o členy, oblast mezd a platů, BOZP, vzdělávání členů a zahraniční styky v rámci evropských a světových odborových struktur.

1. V oblasti pracovněprávní a zaměstnanosti zaměřit činnost zejména na:

– zajišťování součinnosti s vládou ČR prostřednictvím ČMKOS při přípravě obecně platných právních předpisů (služebních předpisů) a opatření týkajících se zaměstnanců (včetně občanských a státních zaměstnanců) a zaměstnanosti;

– úzkou součinnost s rezortem MO při přípravě rezortních normativních aktů a služebních předpisů MO týkajících se státních a občanských zaměstnanců MO a opatření týkajících se zaměstnanosti v rezortu MO;

– zajišťování bezplatné právní pomoci, konzultační a poradenské činnosti v souladu s Řádem právní pomoci ČMOSA v otázkách pracovněprávních;

– výkon dohledu nad dodržováním zákoníku práce, zákona o státní službě a souvisejících obecně závazných, rezortních a služebních předpisů včetně závazků z kolektivních smluv se zvláštním důrazem na zajištění dodržování odborových práv, rovnosti žen a mužů i potírání diskriminace a šikany zaměstnanců;

– zvyšování právního vědomí členů a současně působit v součinnosti se zaměstnavateli na zkvalitňování personální práce a plnění povinností zaměstnavatelů při provádění reorganizačních změn.

2. V oblasti kolektivního vyjednávání se soustředit na:

– sociální dialog s vládou ČR a tripartitní jednání v součinnosti s ČMKOS a ostatními oborovými svazy, zejména při přípravě obecně závazných právních předpisů a na jednání vedoucí k uzavření kolektivní dohody vyššího stupně;

– sociální dialog a kolektivní vyjednávání s MO s cílem uzavření, Kolektivní dohody a Kolektivní smlouvy pro státní zaměstnance a občanské zaměstnance v organizační složce státu MO;

– na všestrannou odbornou pomoc a poradenství ZO, PV a CPV ČMOSA při kolektivním vyjednávání na jednotlivých organizačních jednotkách v rámci organizační složky státu, příspěvkových organizacích a u státních podniků;

– zajišťování zaměstnanosti, posilování úrovně mezd (platů) a zavádění zaměstnaneckých (služebních) benefitů (např. odstupného, indispozičního volna apod.) v rámci kolektivních smluv a dohod;

zajištění možnosti využívání úhrady prokazatelně vynaložených nákladů odborových organizací v souvislosti s kolektivním vyjednáváním z prostředků FKSP popř. sociálního fondu.

3. V oblasti sociální a péče o členy se zaměřovat na:

– prosazování spravedlivé sociální politiky, zejména v oblasti zdravotního a sociálního pojištění, důchodového zabezpečení, státní sociální podpory a problematiky rodiny, zejména cestou tripartitních jednání a ČMKOS; dále nastavení sociálních podmínek odpovídající významu občanských zaměstnanců, státních zaměstnanců a zaměstnanců státních podniků a příspěvkových organizací rezortu MO;

– poskytování podpor, příspěvků a půjček z Podpůrného fondu ČMOSA k překlenutí tíživých sociálních situací členů ČMOSA;

– zajišťování metodické pomoci organizačním jednotkám odborového svazu při tvorbě rozpočtů, zásad čerpání a využívání FKSP popř. sociálních fondů;

– specifické zájmy a předcházení případné diskriminace zvláštních sociálních kategorií členů ČMOSA jako jsou mladiství, důchodci, ženy, zdravotně postižení;

– organizování sportovních, kulturních, rekreačních, společenských a zájmový akcí pro členy ČMOSA a jejich rodinné příslušníky;

– zabezpečování finančně zvýhodněných rehabilitačních pobytů pro členy ČMOSA, zejména pro zaměstnance pracující ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách.

4. V oblasti mezd a platů klást důraz na:

– prosazování růstu nominálních i reálných mezd a platů v rámci kolektivního vyjednávání u občanských zaměstnanců, státních zaměstnanců, zaměstnanců státních podniků a příspěvkových organizaci rezortu, tak aby postupně docházelo ke sbližování úrovně mezd (platů) v ČR a vyspělých státech EU (při nezbytnosti volby mezi zaměstnaností a mzdovou (platovou) úrovní ale upřednostňovat zaměstnanost);

– průběžné zajišťování informací pro základní organizace o vývoji ve mzdové (platové) oblasti a současné poskytování odborné metodické pomoci ZO ČMOSA (PV, CPV) při prosazování zákonných nároků členů ČMOSA v této oblasti;

– zajišťování mzdové (platové) osvěty zejména v rámci seminářů, školení, porad a informačního systému ČMOSA, příp. návštěv základních organizací pracovníky Kanceláře ČMOSA;

– dohled nad dodržováním mzdových (platových) nároků členů ČMOSA.

5. V oblasti BOZP se zaměřit zejména na:

– zajištění poskytování státní dotace na krytí výdajů spojených s odborovou kontrolou nad stavem BOZP;

– výkon odborové kontroly nad BOZP;

– zjišťování zdrojů a příčin pracovních úrazů, zejména šetření smrtelných pracovních úrazů, a v souvislosti s tím dohlížet na včasné a správné odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání;

– zvyšování úrovně znalostí členů ČMOSA v oblasti BOZP formou odborového vzdělávání.

6. V oblasti vnitroodborové klást důraz především na:

– rozšiřování členské základny a to jak organizační činností svazu, tak i přístupem a osobním úsilím každého funkcionáře či člena ČMOSA;

– vedení organizačních jednotek svazu k úzké spolupráci při prosazování odborových zájmů a průběžnému zajišťování součinnosti mezi zaměstnavateli a orgány odborového svazu a jeho organizačních jednotek při zajišťování sociálního dialogu;

– podporu činnosti Regionálních rad odborových svazů a aktivní zapojování organizačních jednotek odborového svazu do jejich činnosti, napomáhat vzájemné spolupráci mezi odborovými svazy ve všech regionech;

– průběžné zefektivňování funkčnosti a akceschopnosti struktury ČMOSA;

– zvyšování prestiže a vlivu ČMOSA propagováním jeho činnosti, zejména v rezortních a odborových informačních prostředcích, a angažováním se v rámci ČMKOS, Regionálních rad odborových svazů, Asociace důchodců-odborářů, Výboru pro rovnost ČMKOS a Radě mladých při ČMKOS a prostřednictvím moderních elektronických komunikačních kanálů;

– činnost odvětvových (profesních) sekcí.

7. V oblasti vzdělávání se soustředit na:

– prohlubování odborných znalostí členů v otázkách pracovněprávních, mzdových, problematiky sociální a BOZP, kolektivního vyjednávání a hospodaření organizačních jednotek odborového svazu; spolupracovat přitom aktivně s ČMKOS a ostatními odborovými svazy;

– získávání a přípravu aktivních členů ČMOSA pro výkon odborových funkcí;

– podporu rozvoje celoživotního vzdělávání v součinnosti se zaměstnavateli.

8. V oblasti zahraničních styků se zaměřit na:

– součinnost s Mezinárodní odborovou ústřednou veřejných služeb PUBLIC SERVICES INTERNATIONAL (PSI);

– součinnost s Evropskou konfederací odborových svazů veřejných služeb EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS (EPSU); a využívat této součinnosti k podpoře zájmů členů ČMOSA, účastnit se mezinárodních akcí, pořádaných odborovými ústřednami.

Dnes

  • Pondělí 18. října 2021
  • Svátek má Lukáš
  • Zítra má svátek Michaela
  • Je 43. týden
168526

ČMOSA