BOZP

Novinky v BOZP v roce 2015

Je začátek roku 2015, a proto Vás chceme seznámit s novinkami v oblasti právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rovněž se podívat na změny, které se teprve připravují.

Celý článek v PDF ke stažení: zde.

Bezpečnost a ochrany zdraví při práci a při výkonu služby

Upozorňujeme, že nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2015 ROZKAZ MINISTRA OBRANY č. 106/2014 Věstníku MO, kterým se mění rozkaz ministryně obrany č. 11/2009 Věstníku „Bezpečnost a ochrany zdraví při práci a při výkonu služby“.
K novelizaci rozkazu ministra obrany bylo přistoupeno z důvodu zavedení aplikace „Evidence úrazů“ do rezortu MO a nezbytnosti aktualizovat dosud platnou úpravu, obsaženou v RMO č. 11/2009 Věstníku.

Novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

Dne 18.8.2014 bylo zveřejněno ve Sbírce předpisů ČR nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
Nabývá účinnosti 1. ledna 2015. Podívejme se tedy na změny, které zaměstnavatelům v souvislosti s touto novelou nastanou.

Celý článek v PDF ke stažení: zde.

SEZNAM nemocí z povolání se rozšiřuje

Rakovina vaječníků vyvolaná oůsobením azbestu, či nemoci tzv. tíhových váčků mezi kostmi, svaly a úpony u kloubů vznikající z přetížení, se nově dostaly na seznam nemocí z povolání s platností od 1. ledna 2015. Rozhodla o tom vláda dne 6. srpna 2014.
Seznam byl naposledy aktualizován před třemi roky, jelikož ale stále vznikají nové pracovní postupy, které mohou ohrozit zdraví zaměstnanců, bylo nutné jej aktualizovat.
Zdravotnické statistiky dokazují, že nejčastějším pracovním onemocněním je tzv. myšitida. Přetěžování končetin ale nehrozí jen manuálně pracujícím, klidně si ji uženete také v kanceláři při práci s myší.
Zároveň vláda upravila hlášení pracovních úrazů, které jsou ještě častější, než nemoci z povolání. Loni se jich stalo skoro 40 tisíc, přes 100 jich skončilo smrtí. Ty se nejvíce stávaly dělníkům v zemědělství, lesnictví či řemeslníkům. Nejčastějšími zraněními v práci jsou zlomené končetiny.
Syndrom karpálního tunelu na rukou vzniklý přetěžováním končetin byl loni nejčastější nemocí z povolání.

Zpracoval : Jiří Hahn, dne 7.8.2014

Manipulace s břemeny

Vzhledem k tomu, že se na náš odborový svaz obracíte s dotazy týkajícími se manipulace s
bremeny, budeme se tímto tematem zabývat v následujícím clánku.

Článek v PDF ke stažení: zde.

Zpracoval : Jirí HAHN, zamestnanec K-CMOSA dle clánku na webových stránkách BOZPinfo.cz

Jaká školení BOZP má zaměstnavatel zajišťovat?

Dotaz:
Jaká školení z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsme povinni zajišťovat?

Odpověď:
Zákoník práce v ust. § 103 odst. 2 stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. Zaměstnavatel je tedy povinen zajistit školení všem svým zaměstnancům v rozsahu, jak je předešle uvedeno.
Některým zaměstnancům jsou však určena ještě další školení BOZP, takže školení BOZP by měla být zaměstnavatelem organizována zhruba následující:
a) pro všechny zaměstnance (zejména ust. § 103 odst. 2 a 3, § 301 a ust. § 106 ZP). Osnova těchto školení bude v obecné části shodná, ve speciální části se bude lišit podle druhu vykonávané práce a pracoviště, na kterém je práce vykonávána,
b) vedoucí zaměstnance (zejména ust. § 103 odst. 2, § 101 odst. 1 a 2, § 11, § 302 ZP). Školení bude na rozdíl od řadových zaměstnanců také obsahovat ta ustanovení předpisů zajištění BOZP, která regulují povinnosti a oprávnění vedoucích zaměstnanců při řízení BOZP a povinnosti a požadavky na zaměstnavatele v oblasti BOZP, neboť právě vedoucí zaměstnanci je „uvádějí v život“.
c) zaměstnance určené k organizování poskytnutí první pomoci, k zajišťování přivolání záchranné služby, hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR a k organizování evakuace zaměstnanců (ust. § 102 odst. 6 ZP). Školení bude zaměřeno na zajištění úkolů, které mají tito určení zaměstnanci zajišťovat.
d) pro zástupce pro oblast BOZP a odborovou organizaci školení umožňující jim řádný výkon jejich funkce (ust. § 108 odst. 6 ZP). Školení by mělo školené osoby vybavit znalostmi, které by jim umožnili být „partnerem“ při projednávání otázek BOZP se zaměstnavatelem.
Dále můžeme rozlišovat školení vstupní, periodická, v souvislosti s přijetím opatření proti opakování pracovních úrazů ze stejných příčin apod.

Zpracoval : Jiří HAHN, SIBP ČMOSA, 7.4.2014

Školení zaměstnanců určených k organizování první pomoci

Dotaz:
Je někde stanovena nebo lze doporučit nějakou osnovu školení pro zaměstnance určené k organizování první pomoci?

Odpověď:
Osnova školení zaměstnanců určených k organizování poskytnutí první pomoci, k zajišťování přivolání záchranné služby, hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR a k organizování evakuace zaměstnanců (ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce) nikde stanovena není. Osnovu tohoto školení je oprávněn zaměstnavatel stanovit si sám a měl by přitom spolupracovat s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, s kterým uzavřel smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.
Zaměstnavatelům lze doporučit, aby osnova školení této skupiny zaměstnanců obsahovala:
1. část teoretickou: kde by zaměstnanci byli školeni o důvodech opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, o systému fungování integrovaného záchranného systému a jeho složek, způsoby jejich přivolání, o podstatě poskytování první pomoci a jejími druhy, o vhodných osobních ochranných pracovních prostředcích používaných v případě mimořádných událostí, seznámení s bezpečnostními značkami týkajícími se první pomoci a požární ochrany, vysvětlení smyslu a důvodů evakuace a způsobu jejího provedení
2. část praktickou: například poskytování technické a zdravotnické první pomoci a prostředky přivolání odborné zdravotnické pomoci, vyzkoušení použití speciálních osobních ochranných pracovních prostředků pro případ poskytování první pomoci, nácvik a zkušební cvičení ohledně evakuace.

Zpracoval : Jiří HAHN, SIBP ČMOSA, 7.4.2014

Školení z předpisů BOZP zaměstnanců jiné firmy

Dotaz:
Musíme školit z předpisů BOZP i zaměstnance jiné firmy, kteří u nás na našich pracovištích provádějí určité práce na základě obchodního smluvního vztahu?

Odpověď:
Zákoník práce v ust. § 101 odst. 3 a 4 počítá se situací, kdy na jednom pracovišti plní úkoly zaměstnanci dvou nebo více zaměstnavatelů. Je to například, když firma svými zaměstnanci provádí opravářské, údržbářské, stavební, malířské, úklidové či servisní práce na pracovištích jiné firmy bez přerušení činnosti či provozu této firmy. Na pracovištích se tak vyskytují po nějakou dobu (smluvně dohodnutou) zaměstnanci mateřské firmy a zaměstnanci firmy jiné – dodavatelské.
Zaměstnavatel mateřské firmy nemá povinnost školit zaměstnance jiné – dodavatelské firmy z předpisů k zajištění BOZP, tato povinnost zůstává na zaměstnavateli těchto zaměstnanců (na jiné firmě - dodavateli).
Oba zaměstnavatelé (popřípadě více zaměstnavatelů) jsou však povinni se vzájemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště. Tuto povinnost informování jsou povinni provést písemně. Zaměstnavatelé jsou povinni spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. K tomu uzavřou písemnou dohodu všech zúčastněných zaměstnavatelů, kterou pověří jednoho ze zaměstnavatelů koordinací provádění opatření k ochraně BOZP a postupy k jejich zajištění.
Tímto způsobem je zajištěno, že každý zaměstnanec je dostatečně informován:
• jak o rizicích a opatřeních proti jejich působení týkajících se jeho vlastní práce,
• tak o rizicích, která se dočasně mohou vyskytovat na jeho pracovišti v důsledku výkonu práce zaměstnanců jiných zaměstnavatelů – dodavatelů, a opatřeních proti jejich působení přijatých jiným zaměstnavatelem.

Zpracoval : Jiří HAHN, SIBP ČMOSA, 7.4.2014

Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví

Informace o výše zmíněném tématu k nalezení zde.

Vyšetřování nehody, skoronehody nebo incidentu

Všechny incidenty, ať už se jedná o skoronehody, úrazové děje, události, jejichž důsledkem byla škoda na majetku, nebo jejich kombinace, by měly být vyšetřeny.

Informace o postupu naleznete zde.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - BOZP