Aktuality

Jízda vlastním vozem na pracovní cestu

Dotaz:
Zaměstnanci firmy jsou vysíláni na pracovní cesty jednak firemními vozy a jednak vlastními vozy. Žádný zaměstnanec není řidičem z povolání a ani v pracovní smlouvě nemá uvedeno řízení vozidla jako náplň práce. Jaké povinnosti s touto činností spojené musí zaměstnavatel a zaměstnanec splňovat?
Odpověď:
To je především otázka BOZP, otázka prevence rizik. Zaměstnavatel si předně musí ověřit, jestli dotyční zaměstnanci mají zdravotní způsobilost k řízení vozidla, asi by je měl vyslat na lékařskou preventivní prohlídku, protože platí zásada, že zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práci, ke které by nebyl způsobilý. Pak je samozřejmě musí zaměstnavatel řádně proškolit, ne z provozu na pozemních komunikacích, to asi ovládají, když mají řidičský průkaz, ale z toho, jak se chovat na pracovní cestě, kde parkovat, kde odstavovat vozy, jak si počínat při nehodě, komu ji hlásit atd., atd.
V případě firemních vozů platí nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky a to musí zaměstnavatel respektovat. Zejména musí zpracovat místní provozně bezpečnostní předpis pro každé firemní auto, kde musí mimo jiné stanovit povinnosti zaměstnance, který vozidlo řídí (např. bezpečnostní přestávku, parkování auta, jak si počínat při nehodě, komu ji hlásit, apod.) a zaměstnance s ním musí prokazatelně seznámit.
Pokud se týká ostatních aut (soukromých) tak tam by si měl zaměstnavatel zjistit, jestli jsou řádně pojištěna (a bez pojištění nepovolit jízdu s nimi) a pak zase postupovat důsledně podle § 153 zákoníku práce: „Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí předem písemně zaměstnavatel; přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance.″ Z toho vyplývá pro BOZP, že zaměstnavatel musí důsledně před každou pracovní cestou zaměstnanci písemně stanovit dobu a místo nástupu pracovní cesty a ukončení pracovní cesty a způsob dopravy, to má pak zásadní význam pro odškodnění pracovního úrazu. Zaměstnavatel, který jen předpokládá, že zaměstnanec pojede na pracovní cestu např. vlakem, se nemůže vyvinit z odpovědnosti za pracovní úraz, když se zjistí, že zaměstnanec použil vlastní vozidlo. Zaměstnavatel toto nesmí ponechat náhodě a musí si předem ověřit, jakým vozidlem zaměstnanec pojede a jestli k tomu má dostatečné předpoklady. 

Zpracoval : dle odborné předlohy J.Hahn, zaměstnanec K-ČMOSA,
dne 4. listopadu 2016

Změny ve ztížení společenského uplatnění

Dotaz:
Jaké změny přinesla legislativa v nařízení vlády č. 276/2015 Sb. ohledně ztížení společenského uplatnění?
Odpověď:
S účinností od 26. října 2015 je problematika odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění upravena nařízením vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Základní principy odškodnění se oproti předchozí právní úpravě nemění. Zásadní změnou však je, že hodnota bodu byla zvýšena ze 120 Kč na 250 Kč. Nařízení vlády č. 276/2015 Sb.v návaznosti na zdravotnickou reformu provedenou v roce 2011 balíčkem zdravotnických zákonů jednoznačně stanoví, který poskytovatel zdravotních služeb je kompetentní k vydání lékařského posudku o ztížení společenského uplatnění, z čeho tento lékař při hodnocení zdravotního stavu vychází a jaké náležitosti lékařský posudek musí obsahovat.
Od 21.7.2016 platí v citovaném nařízení vlády ustanovení novely č. 224/2016 Sb. Úpravy se týkají počtu bodů u některých položek v příloze č. 1 a doplnění chybějících položek v kapitole VI přílohy č. 4. přidáno bylo jedno přechodné ustanovení.

Zpracoval : J.Hahn, dne 4.8.2016

9. doplněk Kolektivní smlouvy 2012

Dne 31. 5. 2016 byl podepsán 9. doplněk Kolektivní smlouvy 2012, upravující rizikový příspěvek.

Celý dokument k přečtení zde.

Odbory jednaly s předsedou Vlády ČR o platech na rok 2017

Dne 19. dubna 2016 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů s předsedou Vlády ČR Mgr. Bohuslavem Sobotkou. Předmětem jednání bylo odměňování ve veřejném sektoru v roce 2017.
Předseda vlády představil návrh ČSSD – růst tarifních platů od 1. 1. 2017 ve zdravotnictví a ve školství o 10 % a u ostatních zaměstnanců veřejného sektoru o 5 %. Zdůraznil, že zatím nejde o vládní návrh, protože jednání v této věci v rámci vládní koalice teprve probíhají. Zvláštní problematikou je odměňování státních zaměstnanců dle zákona o státní službě.
Představitelé odborů v úvodu vyjádřili názor, že je třeba revidovat celý systém odměňování ve veřejném sektoru. Přednesli požadavek na navýšení objemu prostředků na platy v celém veřejném sektoru o 10 %, zrušení tabulky č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a požádali o samostatné jednání k odměňování státních zaměstnanců dle zákona o státní službě včetně možné novelizace tohoto zákona. Zároveň vyjádřili názor, že je možné 10% zvýšení realizovat obdobně jako v minulém období, tj. s účinností např. již od září tohoto roku, aby se dopad na státní rozpočet rozložil v čase.
Výsledkem setkání je dohoda o tom, že se uskuteční samostatné jednání k problematice odměňování státních zaměstnanců podle zákona o státní službě, další jednání o platech za účasti předsedů stran vládní koalice; premiér dále pověřil MPSV ČR úkolem připravit podklady pro různé uvažované varianty řešení zvýšení platů ve veřejném sektoru (včetně varianty vycházející z názoru MF ČR) a zpracovat analýzu dopadů zrušení tabulky č. 1 citovaného nařízení vlády.

Indispoziční volno

Na základě dotazů upozorňujeme, že Ministerstvo obrany v úplném znění Kolektivní smlouvy 2012, ve znění 8. doplňku v čl. 4.15, který upravuje indispoziční volno, je ne zcela srozumitelně vyznačeno na kolik dní indispozičního volna vzniká zaměstnancům nárok. Podle 8. doplňku KS 2012 mají zaměstnanci nárok na 5 dní indispozičního volna.

8. doplněk Kolektivní smlouvy 2012

Předsednictvo ČMOSA sděluje, že dnem 1. dubna 2016 nabývá účinnosti 8. doplněk Kolektivní smlouvy 2012.

Kolektivní dohoda, která se vztahuje na státní zaměstnance

Předsednictvo ČMOSA sděluje, že dnem 1. dubna 2016 nabývá účinnosti Kolektivní dohoda, která se vztahuje na státní zaměstnance vykonávající státní službu v Ministerstvu obrany jako služebním úřadu, v Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti v Krajském vojenském velitelství Ústí nad Labem. Pro státní zaměstnance vykonávající službu v ostatních služebních úřadech budou vydány služební předpisy, který budou upravovat práva státních zaměstnanců obdobně jako výše uvedená kolektivní dohoda.

Hospodaření odborových organizací a spolků

Leták publikace Hospodaření odborových organizací a spolků. Předpokládaná doba vydání - II. polovina měsíce března 2016.


Kolektivní dohoda vyššího stupně

Dne 22. prosince 2015 byla uzavřena pro státní zaměstnance Kolektivní dohoda vyššího stupně mezi 4 odborovými svazy sdružujícími státní zaměstnance (včetně ČMOSA) a vládou ČR s platností od 1. ledna 2016 na jeden rok. V podmínkách rezortu Ministerstva obrany se vztahuje na MO – ústřední orgán státní správy, ÚřOSKSOJ, KVV a Újezdní úřady vojenských újezdů.

V současné době Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády (ČMOSA) připravuje podklady pro kolektivní vyjednávání o uzavření tzv. „rezortní“ Kolektivní dohody.

V této dohodě bychom chtěli především dojednat některé další benefity a zpřesňující podmínky např. pro poskytování volna ze zdravotních důvodů bez povinnosti doložení dokladu o neschopnosti výkonu služby (v trvání 5 dnů v průběhu kalendářního roku), bez krácení platu, podmínky pro využití rekreačních zařízení a další.

Celý dokument k přečtení zde.

Uložení Kolektivní dohody vyššího stupně na rok 2016

V Částce 15 Sbírky zákonů bylo zveřejněno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č.42/2016 Sb., o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně na rok 2016

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuality