Aktuality

Součinnost zaměstnavatelů a odborů

I když se v této oblasti v posledních létech mnohé mění k lepšímu, stále je ještě nezbytné řadu věcí zlepšovat. Je smutné, když o této problematice nemají alespoň rámcový přehled zaměstnavatelé, nebo příslušné statutární orgány. Je ale zoufalé, když problematiku součinnosti zaměstnavatelů a odborů neznají v potřebném rozsahu ani příslušní odborní zaměstnanci zaměstnavatele, kteří mají tyto záležitosti z titulu výkonu své funkce na starosti (např. personalisté, „plataři“ či „mzdáři“, zaměstnanci řešící problematiku BOZP, příslušní vedoucí zaměstnanci apod.).
V této stati nechci v žádném případě řešit jakýsi manuál součinnosti zaměstnavatelů a odborů. Chci jen upozornit na některé nedostatky způsobené neznalostí zákona, popř. možná i úmyslné ignorování obecně platných právních předpisů popř. kolektivních smluv apod. které způsobují porušování zákona v neprospěch zaměstnanců.
Stále se ještě stává, že někteří zaměstnavatelé, statutární orgány, vedoucí zaměstnanci a bohužel i příslušné odborné orgány zaměstnavatele nevědí, co mají zaměstnavatelé s odborovými organizacemi projednávat, o čem jsou povinni odborové orgány informovat popř., v jakých otázkách mají odbory právo spolurozhodovat. Někteří zaměstnavatelé neznají ani základní zásady kolektivního vyjednávání a nevědí nic o právní závaznosti kolektivních smluv. Neznají povinnosti vyplývající jim v tomto směru ze zákoníku práce, zákona o státní službě a ostatních obecně závazných právních předpisů, popř. platných kolektivních smluv či kolektivních dohod.
Nedostatky v součinnosti zaměstnavatele a odborů se vyskytují bohužel i v rámci rezortu MO a to jak u některých součástí (útvarů, zařízení, agentur) organizační složky státu, tak u některých příspěvkových organizací či státních podniků. Naopak ale jsou i součásti, organizace a podniky, kde součinnost s odbory probíhá velmi dobře a je vzájemným přínosem.
ÚV ČMOSA, Kancelář ČMOSA a příslušné orgány MO se průběžně snaží ve vzájemné spolupráci stav v této oblasti postupně zlepšovat, ať již v rámci rezortních předpisů, kolektivních smluv a dohod, jejich pravidelným vyhodnocováním či osvětovou činností v rámci školení pro odbory i zaměstnavatele apod. Stále je ale co napravovat. Je ovšem nutno, aby se do tohoto procesu aktivně zapojily i jednotlivé základní organizace působící v rámci příslušných organizačních celků. Sami by měly znát své pravomoci a zásady součinnosti se zaměstnavatelem a zásady kolektivního vyjednávání (na to jsou ČMOSA průběžně připravovány). Nesmí se bát si o naplnění součinnostních povinností zaměstnavatele říci, popř. na jejich neplnění např. cestou ČMOSA upozornit. Musí rovněž vyhodnocovat plnění kolektivních smluv a dohod objektivně a podle skutečnosti.
Pro ČMOSA i MO je složité odhalovat a napravovat nedostatky na které se neupozorní („není žalobce, není soudce“). Často zjišťujeme až při osobním jednání fatální neznalost či nedbalost některých statutárních orgánů, vedoucích zaměstnanců či příslušných odborných orgánů. Přitom takové signály od příslušných základních organizací často chybí. Proto je někdy velmi složité sjednat nápravu.
Chápeme složitost a náročnost činnosti většinou dobrovolných odborových orgánů v rámci jednotlivých organizačních celků. Nelze ale současně vyžadovat na ČMOSA nápravu nedostatků a přitom podepsat „vzornou úroveň“ spolupráce s vedením v dokumentu zasílaném MO. Pokud mají ZO ČMOSA oprávněné požadavky musí je označit a vyslovit!
Na závěr můžeme uvést i exemplární případy nezákonného vměšování zaměstnavatele (statutárního orgánu) do odborové činnosti. Bohužel se stalo v rámci našeho rezortu i to, že statutární orgán mluvil příslušné základní organizaci do toho kdo má či nemá být předsedou či členem závodního výboru, koho má zvát na členské schůze a podobně. Bohužel se stává i to, že příslušný vedoucí zaměstnanec (velitel, ředitel) zabrání vzniku základní organizace v rámci své působnosti důrazným sdělením zaměstnancům, že odbory v rámci jemu svěřené součásti nechce. To vše je samozřejmě nepřípustné a dokladuje to, že v budoucnosti je potřeba, jak to již delší dobu požadujeme „velitelské orgány“ pravidelně školit o součinnosti s odbory, právech a povinnostech odborů a povinnostech „velitelských orgánů“ při spolupráci s odbory.

Jan Košta
pracovník Kanceláře ČMOSA

Některé přežívající mýty a omyly v personalistice a odměňování

V oblasti personalistiky stále přežívají některé mýty a nepravdy, které vytvářejí podhoubí pro vznik omylů a porušování zákona. Ve svých důsledcích vedou k poškozování zaměstnanců a obecně k mystifikaci při vnímání práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů.
Je to např. velmi rozšířená nepravda o tom, že zaměstnanci nemohou sdělovat jiným osobám výši své mzdy, pod hrozbou sankce ze strany zaměstnavatele. To samozřejmě není pravda. Zaměstnanec může o výši své mzdy informovat kdykoliv a kohokoliv a kdekoliv. Je to jen jeho věcí. Na tom nic nemění ani nyní tolik připomínané GDPR. Pokusy zaměstnavatelů dávat takové závazky např. do pracovních smluv jsou právně neplatné od samého počátku, protože zaměstnanec se nemůže předem vzdát svých práv. Takové pojetí utajení vlastní mzdy by např. znemožňovalo jakoukoliv obranu zaměstnance při jednání o správném odměňování a to ať již před odborovými orgány či právními zástupci při sporu o správné stanovení mzdy. Řada zaměstnavatelů však stále tohoto mýtu zneužívá a vyvijí tak cílený nátlak na své zaměstnance, aby zabránili jejich vzájemné případné informovanosti a z toho vyplývajícím možným oprávněným mzdovým požadavkům.
Dále, se například zaměstnanci uvádějí v omyl, když se jim do jejich popisu práce přidává věta: „Plní další úkoly podle pokynů zaměstnavatele.“ Na protiprávnost takového ustanovení popisu pracovní činnosti se upozorňuje již několik desítek let a přesto jeho používání a zneužívání stále přetrvává. Na základě takového ujednání by zaměstnanec mohl plnit kdykoliv a cokoliv, což samozřejmě nelze. Na zaměstnanci může být samozřejmě vyžadována pouze pracovní činnost sjednána v pracovní smlouvě!!!
Dalším častou nesprávností je uvádění zaměstnanců v omyl, a to možná i zcela nesprávně, že po výkonu práce přesčas má náhradní volno přednost před poskytnutím mzdy (platu) za práci přesčas (tj. příslušných příplatků). Je tomu právě naopak. Náhradní volno za práci přesčas místo mzdy (platu) lze poskytnout pouze po dohodě se zaměstnancem tj. s jeho souhlasem. Pozor, v těchto souvislostech nelze ale realizovat jakýsi „generální souhlas“ předem na všechny přesčasy. Řešit nutno vždy každý konkrétní případ, protože se zaměstnanec nemůže předem vzdát svých práv. Pokud zaměstnavatel na přesčasy „nemá“ může se se zaměstnancem dohodnout předem, ale pouze o každém konkrétním případě.
Takových mýtů a nesprávných výkladů koluje více a my na ně budeme průběžně upozorňovat.

Jan Košta
pracovník Kanceláře ČMOSA

Volné termíny k pobytu na chatě Řevnice k 18. 5. 2018

Aktuální volné termíny v chatě Řevnice jsou:
27.5.-8.6.
8.7.-14.7.
16.9.-28.9.
30.9.-7.10.

Kontakt pro rezervaci termínu: Ing. Alice Šmídová, Kancelář ČMOSA Praha

Svátek a dovolená - metodický výklad

Vzhledem k tomu, že v poslední době vznikly u některých útvarů a zařízení nejasnosti s čerpáním dovolené ve svátek u zaměstnanců pracujících ve směnných a nepřetržitých režimech práce, obrátily se příslušné orgány MO ČR, po dohodě s ČMOSA, s žádostí o výklad této problematiky na MPSV ČR. V této souvislosti byly MPSV ČR položeny následující dotazy s žádostí o závazný výklad:
„1) Zaměstnanec čerpá dovolenou v rozsahu týdne, v tomto týdnu je svátek, který připadne na jeho obvyklý pracovní den. Náleží zaměstnanci v pracovník poměru za den svátku nekrácený plat (§ 135 odst. 1 zákoníku práce) nebo náhrada platu ve výši průměrného výdělku (§ 222 odst. 1 zákoníku práce)? Podle našeho názoru, protože se podle § 219 odst. 2 zákoníku práce taková dovolená zaměstnanci nezapočítává, je mu poskytován nekrácený plat podle § 135 odst. 1 zákoníku práce.
2) Zaměstnanec, který koná práci pro zaměstnavatele na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, má současně sjednán harmonogram pracovní doby a nemá sjednáno poskytnutí dovolené podle § 77 odst. 3 zákoníku práce, je povinen pracovat i v den, na který připadl svátek. Pokud není účelné, efektivní a hospodárné, aby zaměstnanec v den svátku práci konal, je nezbytné upravit s dostatečným předstihem rozvržení pracovní doby. Na zaměstnance konajícího práci na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se podle § 77 odst. 2 písm. h) zákoníku práce nevztahuje ustanovení o platu, a proto nelze u takové osoby aplikovat ustanovení § 135 odst. 1 zákoníku práce. Je tento postup správný?
3) Zaměstnanec koná práci pro zaměstnavatele na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, má sjednán harmonogram pracovní doby a má rovněž sjednáno poskytnutí dovolené podle § 77 odst. 3 zákoníku práce. Není-li aplikace ustanovení § 125 dost. 1 zákoníku práce u takového zaměstnance možná a není účelné, efektivní a hospodárné, aby zaměstnanec v den svátku práci konal, je zaměstnavatel oprávněn nařídit zaměstnanci čerpání dovolené. Doba dovolené je překážkou v práci, za kterou nelze poskytovat odměnu, ale její náhradu ve výši průměrného výdělku.
Nárok na dovolenou je možné sjednat za podmínek uvedených v § 199, 206 a v části deváté zákoníku práce. Proto dovolená nařízená v den svátku se podle části deváté (§ 219 odst. 2) zákoníku práce do sjednaného rozsahu dovolené nezapočítává. Je tento postup správný?“
Na základě této žádosti MPSV ČR poskytlo následující výklad této problematiky (tj. svátek v době dovolené):
„Plat je v § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, definován jako plnění poskytované vymezeným okruhem zaměstnavatelů zaměstnancům za vykonanou práci. Vznik práva na plat je proto obecně podmíněn faktickým výkonem práce, nikoliv pouhou existencí pracovněprávního vztahu, pokud zákoník práce výslovně nestanoví z tohoto principu výjimku. Jde o poskytování (nekrácení) platu při poskytnutí náhradního volna za práci přesčas (§ 127 odst. 1) a ve svátek (§ 135 odst. 2) nebo v případě, kdy zaměstnanec nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den (§ 135 odst. 1). Podmínkou, aby měl zaměstnanec v den svátku právo na plat je, že nepracoval výhradně z důvodu svátku (zaměstnavatel mu nenařídil práci a proto mu ve svátek odpadla směna).
Jestliže v době, kdy čerpá dovolenou, připadne svátek na den, který by byl jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočte se mu podle § 219 odst. 2 zákoníku práce tento den do dovolené. To však neznamená, že se tím jeho dovolená přeruší. Proto důvodem, proč zaměstnanec nepracuje, není v tomto případě skutečnost, že na jeho obvyklý pracovní den připadl svátek, ale čerpání dovolené. Za den svátku tedy zaměstnanci přísluší náhrada platu ve výši průměrného výdělku (§ 222 odst. 1 zákoníku práce). Postup podle § 135 odst. 1 zákoníku práce se v tomto případě neuplatní.
V případě odměňování mzdou popřípadě odměnou z dohody ‚je-li se zaměstnancem sjednána dovolená) výše uvedený problém nenastane; v době dovolené přísluší náhrada ve výši průměrného výdělku.
Pro upřesnění uvádíme, že zaměstnavatel zaměstnanci rozvrhuje pracovní dobu a taktéž určuje dobu čerpání dovolené. Pokud by zaměstnavatel zaměstnanci pracovní dobu na den svátku rozvrhl a následně mu určil čerpání dovolené, § 219 zákoníku práce by se uplatnil i v případě zaměstnance pracujícího na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, neboť dovolenou lze u těchto zaměstnanců sjednat pouze za podmínek uvedených v části deváté zákoníku práce (§ 77 odst. 3).“
Závěrem můžeme konstatovat, že jsme velmi rádi, že MPSV ČR potvrdilo výklad, který ČMOSA uplatňuje již mnoho let.
Jan Košta, pracovník K ČMOSA

Danění masáží (2018)

Poskytovat příspěvky z FKSP na masáže pro zaměstnance je dle vyh|ášky č. 114/2002 sb., možné. Zda je bude organizace poskytovat je na jejím uvážení. Každá organizace sestavuje rozpočet fondu a stanoví si i způsob jeho čerpání.

... více informací ZDE

Vyhodnocení kolektivní smlouvy

Žádáme ty ZO ČMOSA, které tak ještě neučinily, aby neprodleně zaslaly Kanceláři ČMOSA zprávu o vyhodnocení KS 2017 za 2.pololetí 2017.

Děkuji za pochopení.
Jan Košta
kancelář ČMOSA

Přehled rekondičních pobytů

ZDE naleznete nové informace k rekondičním pobytům v roce 2018,
které pro vás Odborový svaz zabezpečil. Přehled o cenách, počtech a termínech.

Čeho jsme dosáhli v roce 2017

Základní oblasti:
- pracovně právní problematika, zaměstnanost, kolektivní vyjednávání
- zahraniční styky
- oblast sociální
- mzdy a platy
- bezpečnost a ochrana při práci
- vnitrosvazová činnost
... více informací ZDE

Ukončení stávkové pohotovosti odborových svazů, působících ve veřejné správě a službách

Odborové svazy, působící ve veřejné správě a službách, oceňují vstřícný postoj Vlády ČR, která dne 25. září 2017 splnila svůj slib a schválila konkrétní vládní nařízení, která od 1. listopadu 2017 zvyšují tarifní platy zaměstnanců veřejných služeb a správy o deset a v případě pedagogických zaměstnanců v regionálním školství o patnáct procent. Vláda ČR nezapomněla ani na zaměstnance ve zdravotnictví, kterým se zvýší platové tarify také o deset procent, a to od 1. ledna 2018, jak umožňuje systém financování zdravotní péče.

Odborové svazy, působící ve veřejné správě a službách, ukončily stávkovou pohotovost ve 12.00 hodin dne 26. 9. 2017, vyjma Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, který stávkovou pohotovost odvolal již dne 25. 9. 2017. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče nadále setrvává ve stávkové pohotovosti – důvodem je situace na jihomoravské záchrance.

V Praze dne 26. 9. 2017

Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací,
mluvčí odborových svazů rozpočtové sféry

Zrušení stávkové pohotovosti dne 26. 9. 2017

Vláda dnes 25.9.2017 na svém jednání schválila všechna nařízení vlády, dle kterých se zvyšují platové tarify ve veřejném sektoru, viz níže uvedený odkaz. Z tohoto důvodu náš odborový svaz již dnes nahlásil zrušení stávkové pohotovosti Bc. Bednářovi, mluvčímu RoPo svazů. Podle jeho vyjádření se předpokládá zrušení stávkové pohotovosti dne 26. 9. 2017 ve 12 hod., tj. až všechny zúčastněné odborové svazy zruší stávkovou pohotovost, může to být i o něco déle, až bude vydána tisková zpráva ČMKOS.

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/projevy/bohuslav-sobotka-s...

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuality