Svátek a dovolená - metodický výklad

Vzhledem k tomu, že v poslední době vznikly u některých útvarů a zařízení nejasnosti s čerpáním dovolené ve svátek u zaměstnanců pracujících ve směnných a nepřetržitých režimech práce, obrátily se příslušné orgány MO ČR, po dohodě s ČMOSA, s žádostí o výklad této problematiky na MPSV ČR. V této souvislosti byly MPSV ČR položeny následující dotazy s žádostí o závazný výklad:
„1) Zaměstnanec čerpá dovolenou v rozsahu týdne, v tomto týdnu je svátek, který připadne na jeho obvyklý pracovní den. Náleží zaměstnanci v pracovník poměru za den svátku nekrácený plat (§ 135 odst. 1 zákoníku práce) nebo náhrada platu ve výši průměrného výdělku (§ 222 odst. 1 zákoníku práce)? Podle našeho názoru, protože se podle § 219 odst. 2 zákoníku práce taková dovolená zaměstnanci nezapočítává, je mu poskytován nekrácený plat podle § 135 odst. 1 zákoníku práce.
2) Zaměstnanec, který koná práci pro zaměstnavatele na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, má současně sjednán harmonogram pracovní doby a nemá sjednáno poskytnutí dovolené podle § 77 odst. 3 zákoníku práce, je povinen pracovat i v den, na který připadl svátek. Pokud není účelné, efektivní a hospodárné, aby zaměstnanec v den svátku práci konal, je nezbytné upravit s dostatečným předstihem rozvržení pracovní doby. Na zaměstnance konajícího práci na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se podle § 77 odst. 2 písm. h) zákoníku práce nevztahuje ustanovení o platu, a proto nelze u takové osoby aplikovat ustanovení § 135 odst. 1 zákoníku práce. Je tento postup správný?
3) Zaměstnanec koná práci pro zaměstnavatele na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, má sjednán harmonogram pracovní doby a má rovněž sjednáno poskytnutí dovolené podle § 77 odst. 3 zákoníku práce. Není-li aplikace ustanovení § 125 dost. 1 zákoníku práce u takového zaměstnance možná a není účelné, efektivní a hospodárné, aby zaměstnanec v den svátku práci konal, je zaměstnavatel oprávněn nařídit zaměstnanci čerpání dovolené. Doba dovolené je překážkou v práci, za kterou nelze poskytovat odměnu, ale její náhradu ve výši průměrného výdělku.
Nárok na dovolenou je možné sjednat za podmínek uvedených v § 199, 206 a v části deváté zákoníku práce. Proto dovolená nařízená v den svátku se podle části deváté (§ 219 odst. 2) zákoníku práce do sjednaného rozsahu dovolené nezapočítává. Je tento postup správný?“
Na základě této žádosti MPSV ČR poskytlo následující výklad této problematiky (tj. svátek v době dovolené):
„Plat je v § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, definován jako plnění poskytované vymezeným okruhem zaměstnavatelů zaměstnancům za vykonanou práci. Vznik práva na plat je proto obecně podmíněn faktickým výkonem práce, nikoliv pouhou existencí pracovněprávního vztahu, pokud zákoník práce výslovně nestanoví z tohoto principu výjimku. Jde o poskytování (nekrácení) platu při poskytnutí náhradního volna za práci přesčas (§ 127 odst. 1) a ve svátek (§ 135 odst. 2) nebo v případě, kdy zaměstnanec nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den (§ 135 odst. 1). Podmínkou, aby měl zaměstnanec v den svátku právo na plat je, že nepracoval výhradně z důvodu svátku (zaměstnavatel mu nenařídil práci a proto mu ve svátek odpadla směna).
Jestliže v době, kdy čerpá dovolenou, připadne svátek na den, který by byl jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočte se mu podle § 219 odst. 2 zákoníku práce tento den do dovolené. To však neznamená, že se tím jeho dovolená přeruší. Proto důvodem, proč zaměstnanec nepracuje, není v tomto případě skutečnost, že na jeho obvyklý pracovní den připadl svátek, ale čerpání dovolené. Za den svátku tedy zaměstnanci přísluší náhrada platu ve výši průměrného výdělku (§ 222 odst. 1 zákoníku práce). Postup podle § 135 odst. 1 zákoníku práce se v tomto případě neuplatní.
V případě odměňování mzdou popřípadě odměnou z dohody ‚je-li se zaměstnancem sjednána dovolená) výše uvedený problém nenastane; v době dovolené přísluší náhrada ve výši průměrného výdělku.
Pro upřesnění uvádíme, že zaměstnavatel zaměstnanci rozvrhuje pracovní dobu a taktéž určuje dobu čerpání dovolené. Pokud by zaměstnavatel zaměstnanci pracovní dobu na den svátku rozvrhl a následně mu určil čerpání dovolené, § 219 zákoníku práce by se uplatnil i v případě zaměstnance pracujícího na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, neboť dovolenou lze u těchto zaměstnanců sjednat pouze za podmínek uvedených v části deváté zákoníku práce (§ 77 odst. 3).“
Závěrem můžeme konstatovat, že jsme velmi rádi, že MPSV ČR potvrdilo výklad, který ČMOSA uplatňuje již mnoho let.
Jan Košta, pracovník K ČMOSA

Tags: