Úraz dočasně přiděleného zaměstnance u zaměstnavatele-uživatele

Dotaz:
Zaměstnanci, který k nám byl dočasně přidělen k výkonu práce, se stal pracovní úraz. Které všechny úkony jsme jako zaměstnavatel–uživatel v takovém případě provést?
Odpověď:
Pokud dojde k pracovnímu úrazu dočasně přiděleného zaměstnance agentury práce na pracovišti zaměstnavatele - uživatele, je zaměstnavatel – uživatel v takovém případě povinen:

  • vyšetřit příčiny a okolností pracovního úrazu, a to za účasti úrazem postiženého zaměstnance, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu,
  • bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele (agenturu práce) úrazem postiženého zaměstnance,
  • umožnit zaměstnavateli – agentuře práce účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu,
  • seznámit zaměstnavatele – agenturu práce s výsledky objasnění vzniku pracovního úrazu,
  • provést záznam do evidence v knize úrazů v rozsahu stanoveném v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Hlášení ohledně vzniklého pracovního úrazu příslušným orgánům a institucím, vyhotovení záznamu o úrazu, odeslání záznamu o úrazu příslušným orgánům a institucím a samotné odškodnění pracovního úrazu a jednání s příslušnou pojišťovnou provede zaměstnavatel – agentura práce.

Zpracoval : J.Hahn, dne 23.11.2016

Tags: